Zásady ochrany osobních údajů

Paní Zdeňka Tušková, IČ: 64872076, se sídlem Praha 1, Kaprova 14, 110 00 a společnost Equilibrium s.r.o., IČ: 26419467, se sídlem Praha 1, Kaprova 14, PSČ: 110 00 (oba dále jen jako „poskytovatel“), poskytují služby v oblasti osobního rozvoje a sebepoznání a za tímto účelem pořádají přednášky, kurzy, školení, semináře a výcviky (dále jen „vzdělávací akce“) nejen pro širokou veřejnost, ale i pro kouče, učitele, psychology, terapeuty a ostatní pomáhající profese se zájmem o osobní rozvoj a sebepoznání. Poskytovatel zároveň provozuje stránky na adrese http://www.konstelace.eu/, prostřednictvím kterých své vzdělávací akce prezentuje.

 

Poskytovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů a jako správce osobních údajů chrání veškeré zpracovávané osobní údaje před zneužitím a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to hlavně v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále také jen „nařízení GDPR“).

 

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytovatel informuje podle článku 13 nařízení GDPR své klienty, případně budoucí klienty (zájemce), včetně fyzických osob, které poskytnou poskytovateli své osobní údaje (nejen) prostřednictvím kontaktního formuláře poskytovatele pro zasílání novinek, informací, či obchodních sdělení, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Tedy o tom, jaké osobní údaje poskytovatel o svých klientech, zájemcích o vzdělávací akce nebo o zájemcích o zasílání novinek či obchodních sděleních zpracovává, na základě jakého právního důvodu, k jakým konkrétním účelům je používá, komu je může předávat a jaké mají uvedené osoby v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů práva.

 

Jaké osobní údaje poskytovatel zpracovává?

Při pořádání vzdělávacích akcí poskytovatel zpracovává následující osobní údaje svých klientů a zájemců o vzdělávací akce:

a)      identifikační údaje - jméno a příjmení, datum narození;

b)      kontaktní údaje - poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo;

c)      údaje o vzdělávací akci, na kterou se klient/zájemce hlásí nebo kterou absolvoval, zejména údaje o názvu a typu vzdělávací akce, datu jejího konání, způsobu platby ceny vzdělávací akce, zda byla cena vzdělávací akce uhrazená včas nebo nikoli, datum úhrady ceny vzdělávací akce, informaci o tom, zda se klient/zájemce již zúčastnil nějaké vzdělávací akce poskytovatele nebo nikoliv, údaje o reklamacích;

d)      údaj o tom, zda klient/zájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení,

e)      jakékoliv další informace, které klient nebo zájemce poskytovateli poskytne.

 

Pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovatel zpracovává následující osobní údaje u zájemců o zasílání novinek, obchodních sdělení, nebo oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních služeb, zejména pořádaných kurzů, seminářů, výcviků či jiných vzdělávacích akcí:

a)      identifikační údaje - jméno a příjmení;

b)      kontaktní údaje – emailová adresa, telefonní číslo.

Pro označení zasílaných obchodních sdělení je poskytovatel oprávněn použít zkratku „OS“.

 

Pro jaké účely osobní údaje poskytovatel zpracovává?

Osobní údaje mohou být poskytovatelem zpracovávány pro tyto účely:

a)      identifikace smluvních stran, plnění smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí vzdělávací akce, evidence smlouvy, případné uplatnění práv a povinností smluvních stran plynoucích z uzavřené smlouvy;

b)      plnění právních povinností, zejména povinností plynoucích z účetních a daňových právních předpisů, včetně předávání osobních údajů orgánům finanční správy či jiným orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;

c)      ochrana oprávněného zájmu poskytovatele, tedy ochrana jeho práv a právem chráněných zájmů, například ochrana proti ohrožujícímu nebo poškozujícímu jednání;

d)      zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb – poskytovatel tak činí až po udělení souhlasu klienta nebo zájemce, který může klient nebo zájemce kdykoli odvolat na e-mailové adrese: info@equilibrium.cz nebo na tel. č. +420 777 09 20 30 nebo na jakýchkoli jiných kontaktních údajích zveřejněných na stránkách www.konstelace.cz;

e)      vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo e-mailu nebo jinou komunikační cestou (například v případě zájmu o informace o vzdělávacích akcích).

Ve většině případů poskytovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo klientem/zájemcem v rámci přihlášky na vzdělávací akci nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách poskytovatele pro odběratele novinek.

 

Po jakou dobu poskytovatel osobní údaje uchovává?

Osobní údaje poskytovatel zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu s klientem, po dobu, po kterou je poskytovatel oprávněn nebo povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou byl ke zpracování udělený souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Pro lepší představivost poskytovatel uvádí dle jednotlivých účelů zpracování osobních údajů následující časové úseky.

 

Účel plnění smlouvy: osobní údaje budou zpracovány ode dne odeslání přihlášky až do konání vzdělávací akce a dále po dobu 10 let od absolvování vzdělávací akce či ukončení smluvního vztahu.

Účel plnění právních povinností: po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Účel ochrana oprávněného zájmu poskytovatele: maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Účel zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb poskytovatele: po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Účel vyřizování požadavků: po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.

 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává poskytovatel jako správce stanovující v těchto zásadách vymezené účely, pro které osobní údaje zpracovává, určující prostředky zpracování a odpovídající za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů poskytovatel využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů poskytovatele a pro účely stanovené poskytovatelem. Takovými zpracovateli mohou být:

a)      organizátoři vzdělávacích akcí, se kterými poskytovatel spolupracuje,

b)      dodavatelé informačních systémů a technické infrastruktury, správce webových stránek,

c)      poskytovatelé služeb v souvislosti s vedením účetnictví a daňovým poradenstvím.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití. Poskytovatel nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Je realizováno automatizované rozhodování?

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 

Jaká práva plynou v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Klienti, zájemci o vzdělávací akce nebo zájemci o zasílání obchodních sdělení (všichni budou dále označovaní jen jako „subjekt údajů“), mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva, která mohou u poskytovatele kdykoliv uplatnit. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění níže uvedených práv (kromě práva podat stížnost) je poskytovatel oprávněný za vyřešení žádosti účtovat přiměřený poplatek, popřípadě žádost odmítnout.

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo na informaci, zda a jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kdo je zpracovává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněný požádat poskytovatele o potvrzení, jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává.

Právo na přenositelnost údajů: V případě osobních údajů zpracovávaných v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu může subjekt údajů požádat o jejich předání v elektronické podobě za účelem jejich předání třetímu subjektu. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, poskytovatel této žádosti nevyhoví.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě zjištění subjektu údajů, že osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má subjekt údajů právo žádat opravu nebo doplnění, které bude poskytovatelem provedeno bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, anebo subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování námitky a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, nebo osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že subjekt údajů požádá o omezení zpracování osobních údajů, poskytovatel osobní údaje znepřístupní anebo provede jiné úkony zpracování tak, aby osobní údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. Omezení bude realizováno v případě, že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; po dobu šetření, zda námitka subjektu údajů proti zpracování osobních údajů je oprávněná.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Nebude-li mít poskytovatel závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, poskytovatel přestane na základě vznesené námitky osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Právo podat stížnost: Stížnost proti poskytovatelem prováděnému zpracování osobních údajů může subjekt údajů podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.

 

V jakýchkoli záležitostech (nejen uplatnění výše uvedených práv) souvisejících se zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovatelem se subjekty údajů (zájemci, klienti, odběratele novinek / obchodních sdělení) mohou obracet na společnost Equilibrium s.r.o., se sídlem Praha 1, Kaprova 14 PSČ: 110 00, nebo paní Zdeňku Tuškovou, se sídlem Praha 1, Kaprova 14, 110 00, na tel.: +420 777 09 20 30, e-mail: info@equilibrium.cz. Vaši žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od doručení, nebude-li se jednat o výjimečný případ.