Přihláška na seminář (kurz) a prohlášení sebeodpovědnosti

Přihlášku na seminář (kurz) a prohlášení sebeodpovědnosti obdržíte k vyplnění na místě při prezenci před začátkem semináře (kurzu). 

 

Já,....................................................................

(jméno, příjmení)

 

rok narození ...................................................

 

adresa (i PSČ).................................................

 

....................................................................

 

telefon:............................................................

 

email:...............................................................

 

prohlašuji tímto, že se účastním semináře / výcviku:

 

........................................................…............

(název a datum)

 

pořádaného paní Zdeňkou Tuškovou, IČ: 64872076, se sídlem Praha 4, Mojmírova 1739/8, 140 00, a společností Equilibrium s.r.o., IČ: 26419467, se sídlem Praha 4, Mečislavova 208/4, PSČ: 140 00.

 

Podpisem tohoto prohlášení výslovně prohlašuji, že se semináře účastním dobrovolně, výhradně na vlastní zodpovědnost, že jsem plnoletý/plnoletá, plně svéprávný/svéprávná a způsobilý/způsobilá k právním jednáním a tato způsobilost není nijak omezená. Podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuji, že jsem si plně vědom/a toho, že za sebe v průběhu celého semináře jsem plně a výhradně odpovědný/odpovědná pouze já a že pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se budu řídit výhradně podle vlastního uvážení a že se mohu dobrovolně rozhodnout, jestli se aktivně zapojím do průběhu semináře, anebo zůstanu jen pasivním účastníkem. Současně podpisem tohoto prohlášení prohlašuji a potvrzuji, že důkladně znám svůj zdravotní stav a tento nebrání m é účasti na semináři. Zároveň jsem si plně vědomý/vědomá toho, že seminář není náhradou za jakoukoli lékařskou péči (včetně psychoterapeutické) a že lektor semináře tuto péči neposkytuje. Dále vyhlašuji, že v současnosti nejsem nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčený/léčená. V případě, že v současnosti podstupuji jakýkoli druh této léčby nebo terapie anebo v průběhu semináře začnu podstupovat jakýkoli výše uvedený druh léčby anebo terapie, zavazuji se okamžitě informovat svého ošetřujícího lékaře či psychoterapeuta o účasti na tomto semináři a lektora semináře o svoji léčbě anebo terapii. Podpisem tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že lektor semináře je oprávněný podle vlastního uvážení kdykoliv předčasně ukončit mojí účast na tomto semináři, a to i bez uvedení důvodu, a v takovém případě souhlasím, že mi bude vrácena poměrná část zaplacené ceny za seminář. Zároveň beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v případě jestli se rozhodnu sám/a ze semináře předčasně odejít, nebude mi vrácena žádná část zaplacené ceny semináře. Jsem si vědom skutečnosti, že mi účastí na semináři nevzniká nárok, že mi bude provedena má vlastní konstelace.

 

Podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem byl/byla seznámený/seznámená se zásadami ochrany osobních údajů a právy subjektů údajů, které tvoří nedílnou přílohu této přihlášky.

 

Souhlasím se zasíláním novinek nebo obchodních sdělení:

 

 ANO  NE

 

 

V.....................................dne..........................

 

 

Podpis: .................................

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).