Zásady ochrany osobních údajů pro odběratele novinek

Paní Zdeňka Tušková, IČ: 64872076, se sídlem Praha 4, Mojmírova 1739/8, 140 00 a společnost Equilibrium s.r.o., IČ: 26419467, se sídlem Praha 4, Mečislavova 208/4, PSČ: 140 00 (oba dále jen jako „poskytovatel“), poskytují služby v oblasti osobního rozvoje a sebepoznání a za tímto účelem pořádají přednášky, kurzy, školení, semináře a výcviky (dále jen „vzdělávací akce“) nejen pro širokou veřejnost, ale i pro kouče, učitele, psychology, terapeuty a ostatní pomáhající profese se zájmem o osobní rozvoj a sebepoznání. Poskytovatel zároveň provozuje stránky na adrese http://www.konstelace.eu/.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na osoby, které projevily zájem o zasílání novinek, obchodních sdělení, nebo oslovení v souvislosti s nabídkou služeb poskytovatele, zejména pořádaných kurzů, seminářů, výcviků či jiných vzdělávacích akcí (dále také jen „obchodní sdělení“).

 

Správcem osobních údajů je poskytovatel. Poskytovatel chrání veškeré zpracovávané osobní údaje před zneužitím a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to hlavně v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů veřejně známým pod zkratkou „GDPR“.

 

Jaké osobní údaje a pro jaký účel poskytovatel zpracovává?

Pro účely zasílání obchodní sdělení poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje - jméno a příjmení;

  2. kontaktní údaje – emailová adresa.

 

Jedná se o osobní údaje poskytnuté přímo prostřednictvím formuláře „Chcete dostávat novinky“ zveřejněného na stránkách poskytovatele http://www.konstelace.eu/ nebo jinou formou dokládající souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

Po jakou dobu poskytovatel osobní údaje uchovává?

Osobní údaje poskytovatel zpracovává a uchovává po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, nebo v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává poskytovatel jako správce stanovující v těchto zásadách vymezené účely, pro které osobní údaje zpracovává, určující prostředky zpracování a odpovídající za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů poskytovatel využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů poskytovatele a pro účely stanovené poskytovatelem. Takovými zpracovateli mohou být dodavatelé informačních systémů a technické infrastruktury, správce webových stránek.

 

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití. Poskytovatel nepředává osobní údaje adresátů obchodních sdělení do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jaká práva plynou pro adresáta obchodních sdělení v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Adresát obchodních sdělení, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva, která může kdykoliv u poskytovatele uplatnit. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění níže uvedených práv (kromě práva podat stížnost) je poskytovatel oprávněný za vyřešení žádosti účtovat přiměřený poplatek, popřípadě žádost odmítnout.

Právo na přístup k osobním údajům: Adresát obchodních sdělení má právo na informaci, zda a jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kdo je zpracovává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Adresát obchodních sdělení je oprávněný požádat poskytovatele o potvrzení, jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává.

Právo na přenositelnost údajů: V případě osobních údajů adresáta obchodních sdělení zpracovávaných v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu může adresát obchodních sdělení požádat o jejich předání v elektronické podobě za účelem jejich předání třetímu subjektu. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, poskytovatel této žádosti nevyhoví.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě zjištění adresáta obchodních sdělení, že osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má adresát obchodních sdělení právo žádat opravu nebo doplnění, které bude poskytovatelem provedeno bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz osobních údajů: Adresát obchodních sdělení má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, anebo adresát obchodních sdělení odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný, adresát obchodních sdělení vznese námitky proti zpracování námitky a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, nebo osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že adresát obchodních sdělení požádá o omezení zpracování osobních údajů, poskytovatel osobní údaje adresáta obchodních sdělení znepřístupní anebo provede jiné úkony zpracování tak, aby osobní údaje adresáta obchodních sdělení nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. Omezení bude realizováno v případě, že adresát obchodních sdělení popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a adresát obchodních sdělení odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale adresát obchodních sdělení je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; po dobu šetření, zda námitka adresáta obchodních sdělení proti zpracování osobních údajů adresáta obchodních sdělení je oprávněná.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Adresát obchodních sdělení má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Nebude-li mít poskytovatel závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, poskytovatel přestane na základě vznesené námitky osobní údaje adresáta obchodních sdělení zpracovávat.

Právo podat stížnost: Stížnost proti poskytovatelem prováděnému zpracování osobních údajů může adresát obchodních sdělení podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.

 

V jakýchkoli záležitostech (nejen uplatnění výše uvedených práv) souvisejících se zpracováním osobních údajů poskytovatelem se adresát obchodních sdělení může obracet na společnost Equilibrium s.r.o., se sídlem Praha 4, Mečislavova 208/4, PSČ: 140 00, nebo paní Zdeňku Tuškovou, se sídlem Praha 4, Mojmírova 1739/8, 140 00, tel.: +420 777 09 20 30, e-mail: info@equilibrium.cz. Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od doručení, nebude-li se jednat o výjimečný případ.