Systemické konstelace

 

Přihláška na seminář (kurz) a prohlášení sebeodpovědnosti


Já,....................................................................

(jméno, příjmení)

rok narození ...................................................

adresa:

(i PSČ)............................................................


....................................................................


telefon:............................................................


email:...............................................................

prohlašuji tímto, že se účastním semináře / výcviku

........................................................…............

(název a datum)

Podpisem tohoto prohlášení výslovně prohlašuji, že se semináře účastním dobrovolně, výhradně na vlastní zodpovědnost, že jsem plnoletý/plnoletá, plně způsobilý/způsobilá k právním úkonům a tato způsobilost není nijak omezená ani jsem jí nebyl/a zbaven/a. Podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuji, že jsem si plně vědom/a toho, že za sebe v průběhu celého semináře jsem plně a výhradně odpovědný/odpovědná pouze já a že pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se budu řídit výhradně podle vlastního uvážení a že se mohu dobrovolně rozhodnout, jestli se aktivně zapojím do průběhu semináře, anebo zůstanu jen pasivním účastníkem. Současně podpisem tohoto prohlášení prohlašuji a potvrzuji, že důkladně znám svůj zdravotní stav a tento nebrání mé účasti na semináři. Zároveň jsem si plně vědomý/vědomá toho, že seminář není náhradou za jakoukoli lékařskou péči (včetně psychoterapeutické) a že lektor semináře tuto péči neposkytuje. Dále vyhlašuji, že v současnosti nejsem nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčený/léčená. V případě, že v současnosti podstupuji jakýkoli druh této léčby nebo terapie anebo v průběhu semináře začnu podstupovat jakýkoli výše uvedený druh léčby anebo terapie, zavazuji se okamžitě informovat svého ošetřujícího lékaře či psychoterapeuta o účasti na tomto semináři a lektora semináře o svoji léčbě anebo terapii. Podpisem tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že lektor semináře je oprávněný podle vlastního uvážení kdykoliv předčasně ukončit mojí účast na tomto semináři, a to i bez uvedení důvodu, a v takovém případě souhlasím, že mi bude vrácena poměrná část zaplacené ceny za seminář. Zároveň beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v případě jestli se rozhodnu sám/a ze semináře předčasně odejít, nebude mi vrácena žádná část zaplacené ceny semináře. Podpisem tohoto prohlášení uděluji firmě Equilibrium s.r.o., IČ 26419467, sídlem Velehradská 13, 130 00 Praha 3, tj. pořadateli semináře (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů za účelem: a) evidence databáze klientů, b) archivace mého prohlášení ohledně osobní odpovědnosti za následky účasti na semináři, a za c) nabízení obchodu a služeb. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Výše uvedené osobní údaje musím poskytnout, aby bylo možné evidovat mou přihlášku na seminář pořádaný správcem, včetně jeho organizačního zajištění, a učinit výše uvedené prohlášení o mé osobní odpovědnosti za svou účast na semináři. Pokud nechci, aby mi byly nabízeny služby či zboží, musím svůj nesouhlas vyjádřit písemně, příp. přímo na tomto formuláři jej výše u písmene c) uvést. Moje osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedeným správcem, příp. jeho zpracovatelem, tak, abych neutrpěl/a újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a nedošlo k neoprávněnému zásahu do mého soukromého a osobního života. Byl/a jsem správcem informován o svém právu na přístup k mým osobním údajům a jejich opravu, příp. jejich likvidaci. Pokud zjistím či se budu domnívat, že správce či jeho zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, zejména, jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, jsem oprávněn/a požádat správce nebo jeho zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Správce či zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně, bude-li moje žádost shledána oprávněnou. Vznikne-li mi v důsledku neoprávněného zpracování mých osobních údajů škoda, bude řešena v souladu s právními normami občanského zákoníku. Jsem si vědom skutečnosti, že mi účastí na semináři nevzniká nárok, že mi bude provedena má vlastní konstelace.


V.....................................dne..........................


Podpis:


Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 
 

© 2008 Zdeňka Tušková | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat