Systemické konstelace

 

FIREMNÍ, PODNIKOVÉ A ORGANIZAČNÍ KONSTELACE

se Zdeňkou Tuškovou


FIRMA JAKO VYVÁŽENÝ CELEK

Motto: “Každý jednotlivec je součástí celku… a tím ho ovlivňuje a vytváří.”

Každý organizmus obsahuje mnoho jednotlivých orgánů, které navzájem spolupracují a tvoří dohromady vyvážený a fungující celek. V každém orgánu jsou buňky, které spolu spolupracují a jsou jeho základní stavební jednotkou. V okamžiku, kdy začne něco špatně fungovat, bývá příčina buď v jeho buňkách, nebo ve špatné spolupráci mezi orgány navzájem. Špatná funkce - spolupráce na kterékoliv úrovni může ochromit celý organizmus a někdy vést až k jeho zániku.

Firma jako celek – “organizmus” je také složena z jednotlivých částí – “orgánů” (divize, úseky, oddělení, týmy atd.) a ty jsou tvořeny jednotlivci – “buňkami”(vedoucí pracovníci, jejich zástupci, pracovníci týmu atd.). Jak budou spolupracovat jednotlivci v týmu a týmy mezi sebou je tedy otázkou života a smrti firmy. Je otázkou její úspěšnosti nebo stagnace až zániku. Proto je nutné, aby jednotlivci společně tvořili vyvážený celek. Základem vytvoření vyváženého celku je uvědomění si jeden druhého, ochota komunikovat, pochopení síly kolektivu, ochota navzájem spolupracovat a chtít být součástí celého organizmu – firmy.

Celý soubor seminářů “Firma jako vyvážený celek” je koncepčně zaměřen na sounáležitost, loajalitu, firemní kulturu, image firmy.


Cíl seminářů:

Cílem je, aby účastníci, kteří je absolvují, měli možnost změnit a zkvalitnit své chování. Změní, zkvalitní a ovlivní tak zároveň i chování svého okolí. Smyslem těchto změn je, aby společně vytvořili pevný a zdravý organismus - zdravou firmu.


Pro koho jsou semináře v tomto bloku určeny:

Pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí vybudovat jednotnou kulturu a styl ve firmě. Pro všechny pracovníky firmy, kteří se zamyslí nad firmou jako celkem a uvědomí si svou vlastní úlohu ve firmě a svůj vliv na její úroveň. Při společné účasti vedení firmy i pracovníků mohou přímo na semináři pod vedením lektora zpracovat zásady firemní kultury a řadu dalších zásad pro vytvoření jednotné celistvé firmy. Takto společně vytvořené zásady jsou pracovníky firmy vstřícněji přijímány a především dodržovány, protože jsou jejich spoluautory.


Podnikovou konstelaci si může zadat pouze majitel nebo jím pověřený pracovník


Klient


 • Poskytne minimálně 14 dní předem rozbor, který obsahuje informace:
  • Z jakých částí se podnik (firma) skládá nebo bude skládat, mateřská společnost, event. dceřinné společnost.
  • Kdy byla (bude)založena – přesný datum, kolik je společníků, majitelů a jaký mají procentuelní podíl.
  • Vždy je třeba jasně formulovat zakázku, resp. problém, který můžete podrobně popsat i v elektronické formě na adresu info@konstelace.eu, k němuž mám přístup pouze já sam.
  • Jak firma vznikla, způsob založen.
  • Cíle firm.
  • Počet zaměstnanců, jaký je způsob prac. poměrů u jednotlivců v jednotlivých odděleníc.
  • Sídlo firmy, jak vzniklo, např. dědictví, privatizace, pronájem...V případě, že v sídle firmy existovala již předtím jiná společnost, jak zanikla , např přestěhování, konkurs...
  • Kteří zaměstnanci odešli, datum příchodu a odchodu, kdo koho nahradil na jeho místě, jakou formou a za jakých okolností došlo k propuštěn.
  • Zda je účetní odd. součástí podniku anebo je externí, forma spolupráce a počet pracovník.
  • Vždy je nutné popsat časovou hierarchii událostí (nástup, odchod, založení, vznik, změny sídla .....), nejlepší je vypracovat „pavouka".
  • Jaké státní instituce jsou přítomny, resp. které přesně souvisejí se založením podniku anebo které v současné době spolupracují.
  • Zda existuje oddělení nebo osoba, která ve firmě na starost rozvoj a kreativní činnosti
  • Zda jsou v souvislosti s podnikem nějaké dluhy.
  • Jak vznikl majetek, který byl vložen při zakládání firmy.
 • Zpravidla je nutné některé „ choulostivé“ otázky konzultovat osobně. K ústnímu pohovoru je třeba se sejít nejpozději týden před konstelací, kde doplníme ještě i ostatní informace a upřesníme nejasnosti, které se mohou objevit při předběžné přípravě.
 • Klient dodá dle domluvy statisty, kteří nejsou nijak zainteresováni v podnikání nebo nejsou zaměstnanci podniku. Počet statistů se odvíjí od struktury podniku. Přibližný počet je 15 – 20 lidí.
 • V případě, že je majitelů více, předem domluvíme, kdo z nich bude přítomen a určíme 1 člověka, který bude tzv. vedoucím konstelace a bude v případě potřeby upřesňovat zakázku. Není možné na místě zasahovat do konstelace dodatečnými rozpornými instrukcemi.
 • Klient dále zajistí vhodné prostory, kde bude konstelaci možno nerušeně provést.
 • Na místě jsou připraveny židle, kapesníky, flipchart.


Úvodní konzultace trvá přibližně 1-2 hod, podle náročnosti. Cena je smluvní.

Ceny jsou smluvní. Obecně se ceny podnikových konstelací pohybují kolem 70 tisíc Kč. ( Záleží od velikosti firmy, počtu zaměstnanců, náročnosti přípravy, předběžného šetření, charakteru problému apod.) Podniková konstelace trvá zpravidla od 10 do 15hod, počítáme asi hodinovou přestávku na oběd. Pokud je zakázka několikanásobná – více témat k řešení, mohou se konstelace protáhnout na celý den. To znamená, že je třeba s tím předběžně počítat, upozornit statisty, že konec lze pouze odhadovat. Zákazník obdrží fakturu od organizátora, který je v ČR plátcem DPH.

Nejasnosti a případné upřesnění nebo potíže řešíme vždy individuálně s pochopením a snahou vyjít vstříc při jakékoliv komplikaci, která může při přípravě nebo i v průběhu konstelace vzniknout.


Na spolupráci se těší

Zdeňka Tušková

 
 

© 2008 Zdeňka Tušková | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat